Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty
Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty
zbrane liptov takticka vystroj menu

taktická výstroj

zbrane liptov kratke zbrane menu

krátke zbrane

zbrane liptov dlhe zbrane menu

dlhé zbrane

zbrane liptov ochrana menu

ochrana

Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 190 / 2003 Z. z.

 

 

§2 Vymedzenie niektorých pojmov

 

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie

  1. a) zbraňou prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu, a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele; za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, tlmič hluku výstrelu, replika zbrane a napodobenina zbrane,
  2. b) hlavnou časťou zbrane hlaveň, vložná hlaveň, rám, telo, puzdro záveru, záver, závorník, nábojová komora, valec revolvera, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované,
  3. c) replikou zbrane funkčná kópia zbrane, ktorej tvar a rozmery sú zhodné s pôvodnou zbraňou, ale technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou,
  4. d) napodobeninou zbrane funkčná kópia zbrane, ktorej tvar, rozmery a technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou,
  5. e) rezom zbrane úprava zbrane ustanoveným postupom, pri ktorom sa aspoň čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia zbrane,
  6. f) strelivom náboj alebo nábojka; za strelivo sa považuje aj zápalka a výmetová náplň,
  7. g) komponentom streliva zápalka, výmetová náplň alebo strela, ktoré sa používajú v zbraniach,
  8. h) rezom streliva úprava streliva ustanoveným postupom, pri ktorom sa aspoň čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia streliva

i) maketou streliva strelivo tvarovo a rozmerovo zhodné s pôvodným strelivom, ktoré neobsahuje výbušniny alebo iné aktívne náplne, vrátane civilného školského streliva alebo vojenského školného streliva určeného na výcvik alebo školenie,

j) tlmičom hluku výstrelu zariadenie na obmedzenie úsťového hluku,

k) neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu tlmič hluku výstrelu trvalo spojený so zbraňou,

l) odnímateľným tlmičom hluku výstrelu tlmič odnímateľný zo zbrane,

m) držaním zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo na miestach určených v preukaze zbrane, ak tento zákon neustanovuje inak,

n) nosením zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo bez určenia objektu alebo miesta,

o) manipuláciou so zbraňou alebo strelivom akýkoľvek fyzický kontakt so zbraňou alebo strelivom vrátane ich prepravy,

p) prenechaním zbrane alebo streliva poskytnutie možnosti inej osobe so zbraňou alebo strelivom manipulovať,

q) miestom pobytu

1.

na území Slovenskej republiky adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu občana Slovenskej republiky,7) trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky;8) za miesto pobytu na účely tohto zákona sa nepovažuje adresa sídla obecného úradu alebo mestského úradu,

2.

mimo územia Slovenskej republiky adresa pobytu mimo územia Slovenskej republiky uvedená v úradnom doklade,

r) zodpovednou osobou držiteľa zbrojnej licencie osoba, ktorá zodpovedá za plnenie povinností pri manipulácii so zbraňou a strelivom a pri ich skladovaní a ktorá je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu a má miesto pobytu na území Slovenskej republiky; zodpovedná osoba nemusí byť držiteľom zbrojného preukazu, ak sa činnosti držiteľa zbrojnej licencie týkajú len zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. c),

s) kultúrnou činnosťou filmová činnosť, divadelná činnosť alebo rekonštrukcia historickej udalosti,

t) športovou streľbou športová činnosť, pri ktorej strelci za pomoci strelných zbraní uvedených v kategórii A až C zasahujú terč,

u) členským štátom členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska konfederácia,

v) iným členským štátom členský štát okrem Slovenskej republiky,

w) sprostredkovateľskou činnosťou činnosť spočívajúca v sprostredkovaní nákupu alebo predaja zbraní alebo streliva, s výnimkou sprostredkovateľskej činnosti podľa osobitného predpisu,8a)

x) značkou zbrane úplný alebo skrátený názov zbrane alebo komerčné označenie, pod akým je zbraň uvádzaná na trh,

y) zásobovacím zariadením zásobník, zásobovací pás, nábojová schránka, valec revolvera alebo iné podávacie zariadenie streliva,

z) podkategóriou vymedzená skupina zbraní v rámci kategórií zbraní podľa § 4 až 7,

aa) viditeľným nosením zbrane nosenie zbrane, pri ktorom je vidieť ktorúkoľvek hlavnú časť zbrane, alebo pri ktorom je zrejmé, že osoba má zbraň,

ab) neaktívnym torzom zbrane zbraň, ktorej hlavné časti sa stali trvale a nezvratne nepoužiteľnými na streľbu v dôsledku poškodenia alebo degradácie.

(2)

Druhy zbrane, hlavné časti zbrane, druhy streliva, komponenty streliva, druhy striel sú ustanovené v prílohe č. 6.

 

 

§14a

 

(1) Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku,15a) ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo streliva do týchto zbraní, zbrane, ktorá bola znehodnotená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), d), i), k) alebo písm. n), ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

 

(2) Držiteľ zbrojnej licencie môže uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup alebo predaj zbrane, streliva alebo hlavných častí zbrane, len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.

Nákupný košík
zbrane liptov uvodne upozornenie FINAL